शरीराचा असा कोणता भाग आहे जो आगीत देखील जळत नाही? ९९% टक्के लोकांना माहीत नसेल…

शरीराचा असा कोणता भाग आहे जो आगीत देखील जळत नाही? ९९% टक्के लोकांना माहीत नसेल…

आ-ग हा शब्द तसा पाहायला गेला तर खूप ख-तरनाक असं वाटतो. मात्र, दीप हा शब्द आपल्याला थंडावा देऊन जातो. देवापाशी आपण दिवा लावतो. दिव्याने आपल्याला शांतता लाभते आणि आपली एक त्यामागे एक श्रद्धा असते. मात्र, या उलट आधीचे आहे.

आग लागली म्हणजे काहीतरी भ-यंकर झाले असे अनेकांना वाटत असते आणि तसे असते ही आग लागल्यावर आपण अ-ग्नीशमन दलाला पाचारण करत असतो. त्यानंतर अ-ग्निशमन दलाचे जवान मोठ्या श-र्तीने ही आग आ-टोक्यात आणत असतात. मात्र, आग नेमक्या कुठल्या कारणांनी लागली याचेदेखील मि-मांसा होत असते.

यामध्ये आ-गीचे रौ-द्ररूप असेल तर सर्व काही भ-स्मसात होते. मात्र, याउलट आपण देवाला नमस्कार करताना किंवा मंदिरात गेलो त्यावेळेस तिथे नंदादीप हा जळत असतो. नंदादीप महत्त्व काही वेगळेच असते. देवाला प्रकाशात आणण्यासाठी देखील याचा वापर होतो आणि मनाला शांतता देखील लाभते.

दिवाळी सण हा लवकरच येणार आहे. दिवाळीच्या सणामध्ये आपण घरोघर दिवे लावत असतो. यामुळे मन एकदम प्रसन्न होत असते. हे दिवे माणसाला शीतलता पोहोचवत असतात. मात्र, याउलट आ-ग लागल्याचे प्रकरण जाणवते. एखाद्या पे-ट्रोल पं-पाला आ-ग लागली तर ती एवढी भ-यंकर असते की, ती वि-झव-ण्यासाठी आपल्याला खूप क-ष्ट करावे लागतात.

आ-गीचे महत्त्व आपल्या शा-स्त्रामध्ये चांगल्या प्रकारे वि-शद केलेली आहे. त्याप्रमाणे दिव्याचे महत्व विशद केले आहे. हिंदू धर्मामध्ये दिवा आणि आगीला वेगवेगळे प्रमाण दिलेले आहेत. एखाद्या माणसाचा मृ-त्यू झाला तर त्याला अ-ग्निकां-ड दिला जातो. त्या वेळेचे महत्त्व हे वेगळ्या प्रकारचे असते.

आम्ही आपल्याला आज या लेखांमध्ये माणसाच्या श-रीराचा कुठला भाग हा आ-ग लागल्यावर ही ज-ळत नाही, हे सांगणार आहोत अनेकदा आपण अशा घटना पाहिल्या असतील की ए-कतर्फी प्रे-मातून तरुणाने त-रुणीला पे-टवून दिले. तिचा ९० ट-क्के भा-ग ज-ळालेला आहे. यामध्ये त्याचा मृ-त्यू होतो. मात्र, श-रीराचा एक भाग काही जळत नाही. 99% लोकांना श०रीराचा कु०ठला भा०ग ज०ळत नाही याची माहिती नसते.

हा भा०ग नाही ज०ळत : एका दुर्घटनेत एखाद्या माणसाचे श०रीर ज०ळत असेल तर त्याचे पूर्ण अ०वयव आ०गीच्या ती०व्रतेनुसार भ०स्म०सात होत असतात. मात्र, श०रीराचा एक भा०ग काही केल्या हा ज०ळतच नाही. हा भा०ग म्हणजे ‘नखं’ होय. आ-गीमध्ये माणसाचे ‘नखं’ हे ज-ळत नसल्याचे सांगण्यात येते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://marathimaaj.in/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-12