म्हणून वि-वा-हित पु-रु-षां-ना स्व-तःच्या बा-य-को पेक्षा दुसऱ्याची बा-य-को दिसते सुंदर, कारण वाचून चकित व्हाल

म्हणून वि-वा-हित पु-रु-षां-ना स्व-तःच्या बा-य-को पेक्षा दुसऱ्याची बा-य-को दिसते सुंदर, कारण वाचून चकित व्हाल

तुम्ही हिंदी मधील ही एक म्हण ऐकली असेलच की “शा-दी एक ऐसा ल -ड्डू है जो खाये वो भी प-छ-ताए औंर जो ना खाये वो भी प-छता-ए”. विशेषत: पु-रु-षांच्या बाबतीत ही द्वि-धा अ-वस्था भरपूर प्रमाणात असते. जोपर्यंत पुरुष अ-विवा-हित असतात, तेव्हा त्यांना लग्नाची घाई असते. एकदाच लग्न कधी होईल याची ते आतुरतेने वाट बघत असतात.

पण एकदा त्यांचे लग्न झाले की काही वर्षांनंतर त्यांना याची खंत वाटू लागते की लग्न करण्यास जरा घाईच केलीच. अशा परिस्थितीत आपण बर्‍याच वेळा पाहिले असेल की पु-रुषांना आपल्या घरातील स्वतःच्या प-त्नीपेक्षा इतरांच्या प-त्नींमध्ये जास्त र-स असतो. अशा परिस्थितीत आपल्या एकच प्रश्न पडतो की हे पुरुष लोक असे का करतात ? तर आज आपण हेच र-हस्य आज उल-गडून बघणार आहोत.

यामुळे पु-रुष इतरांच्या बा-यकोमध्ये जास्त र-स दाखवतात :-

1. पुरुषांना एक अशी सवय झालेली असते की त्यांना एकच गोष्टींचा फार लवकर कं-टाळा येतो. जीवनात पु-रुषांना रो-मांच आणि नवीनपणा नेहमीच आवडतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा तो आपल्या पत्नीबरोबर काही वर्षे सतत राहतो, तेव्हा त्याला स्वतःच्या पत्नीचा कंटाळा येऊ लागतो. त्याला आपल्या बायको ला माहिती करून घेण्याचे काहीच बाकी रहात नाही.

लग्न झालेनंतर पु-रुष स्वतःच्या बायकोला चांगल्या प्रकारे ओळखत नसतो, म्हणून लग्नाच्या वेळी आणि काही वर्षांपर्यंत, आपल्या पत्नीबद्दल माहिती करून घेण्यात त्याचा प्र-चं-ड उ-त्साह असतो. पण एकदा त्याला आपल्या पत्नीची पूर्ण ओळख झाली की त्याला तिच्यात विशेष र-स रहात नाही. अशा परिस्थितीत जेव्हा त्याला एखाद्या दुसर्‍या व्यक्तीची बायको दिसते तेव्हा त्याला तीच्याबद्दल जाणून घ्यायचे असते आणि तीच्यात र-स घेण्यास सुरुवात करत असतो.

2. तुम्ही ही पण म्हण ऐकलेली असेल की ‘इतरांच्या ताटात तूप नेहमीच जास्त दिसते’ असे म्हणणे तुम्ही कोणाच्या तरी तोंडून ऐकले असेलच. याचा अर्थ असा आहे की तुमचे आयुष्य कितीही चांगले असले तरीही आपल्याला नेहमीच इतरांचे जीवन अधिक आवडते. मग ते घराच्या सुख सुविधा असो किंवा स्वतःची पत्नी.

घरात जर बायकोने थोडीशी ख-टप-ट केली तर पु-रुषांना लगेच वाटते की ती आपल्या पत्नीपेक्षा दुसरी कोणाची तरी पत्नी खूप चांगली आहे. पण पुरुषांना हे ठाऊक नसते की तीसुद्धा तिच्या पतीसमवेत घरात काहीना काही ख-टप-ट करतच असते. इतकेच नाही तर अशीही शक्यता असू शकते की आपल्याला जेव्हा दुसऱ्या पुरुषाची बायको आवडते ते याची पण श्यक्यता असू शकते की दुसऱ्याला पण आपली बायको आवडू शकते.

3. कधीकधी काही बायका स्वतःच्या पतीला जास्त प्रेम देण्यास स-क्षम नसतात किंवा त्यांना जास्त वेळ एकत्र घालवण्यासाठी पुरेसा वेळ नसतो. अशा परिस्थितीत पतीला एकटेपणा जा-णवू लागतो आणि प्रे-माच्या शोधात तो इतरांच्या पत्नीमध्ये र-स घेतो. ही परिस्थिती पत्नी-सोबत जास्त भां-डण केलेमुळे देखील उ-द्भऊ शकते.

4. जवळजवळ सर्व पुरुषांना अशी सवय असते की ते इतर स्त्रियांना ट्रो-ल करत राहतात. पुरुष कितीही शरीफ असुध्यात, जर एखादी सुंदर स्त्री त्याच्या समोर आली तर तो तिला मन भरे पर्यंत न्या-हळत असतो. हे एकमेव कारण आहे की जर समोरच्या व्यक्तीची पत्नी आनंदी असेल तर केवळ आपला न-वराच नाही तर प्रत्येकीचा नवरा तिच्यावर ने-त्रसु-ख घेत असतो आणि तिच्यात र-स दाखवत असतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://marathimaaj.in/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-12